Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

kotzmarsa
6268 869c
7314 d698
Reposted frommaking-love making-love viabrzask brzask

February 21 2017

kotzmarsa
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viabrzask brzask
kotzmarsa
kotzmarsa
1246 aa78 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viabrzask brzask
3146 935e 500

February 19 2017

kotzmarsa
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
kotzmarsa
kotzmarsa
5077 a093
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
kotzmarsa
kotzmarsa
9330 faeb
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
kotzmarsa
9615 4c19
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
kotzmarsa
2677 6c66
Reposted fromnoja noja viabrzask brzask
kotzmarsa
7604 0ac8
Reposted fromlittlefool littlefool viabrzask brzask
kotzmarsa
4884 c1fd
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask
kotzmarsa
4848 72ec
Reposted fromdailylife dailylife viabrzask brzask

February 18 2017

kotzmarsa
9321 df02
kotzmarsa

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaflyingheart flyingheart
kotzmarsa
2167 b04d
Reposted frommslexi mslexi viabrzask brzask

February 16 2017

kotzmarsa
Od kiedy jest On - przestałam analizować, rozdłubywać, zastanawiać się, wymyślać, panikować. Po prostu jestem, czuję, współczuję i cieszę się. 
Po prostu żyję ' teraz ' , a nie wczoraj i jutro.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl